Tőkeleszállítási hirdetmény [Gt. 162. § (1) bek.]
1. közzététel

A PREMOLA Pénzügyi Tanácsadó Kft. (székhely: 1037 Budapest, Remetehegyi út 194/B., cégjegyzék száma a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságon: Cg.01-09-717019, a továbbiakban: társaság) egyedüli tagja, 2007.09.23./1. számú határozatával, a társaság törzstőkéjének leszállításáról határozott.

A társaság korábbi törzstőkéje: 3.000.000 Ft (azaz Hárommilló forint)

A társaság törzstőke-leszállítás utáni törzstőkéje: 500 000 Ft (azaz Ötszázezer forint)

A törzstőke-leszállításra tőkekivonás céljából kerül sor. A tőkekivonás névértéken történik.

A törzstőke-leszállítás a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (továbbiakban Gt.) 160-164. §-aiban foglaltaknak megfelelően történik. A közzétételre a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ct.) 21/A. § alapján, a cég honlapján történő közzététellel történik, az alapító okirat 2.4. pontjának előírásai szerint melynek címe: http://www.premola.hu/.

Az első közzététel napja: 2007. szeptember 24.

A társaság ezennel felhívja hitelezőit, hogy a közlemény első közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után biztosítékra tarthatnak igényt. A hitelezők ezen igényüket a második közzététel időpontjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jogosultak bejelenteni. Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha a törzstőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal - jogszabály rendelkezése vagy szerződés alapján - már rendelkezik, vagy ha a társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.

Budapest, 2007. szeptember 24.

Eriş Elvira Maria
ügyvezető